اتاق دو تخته تویین

14370000 ریال

هزینه هر نفر اضافه:5010000 ریال

اتاق سه تخته

19380000 ریال

هزینه هر نفر اضافه:5010000 ریال

اتاق یک تخته کینگ سایز

9340000 ریال

………

اتاق چهار تخته

24390000 ریال

هزینه هر نفر اضافه:5010000 ریال

ساعت تحویل اتاق: ۱۴:۰۰

ساعت تخلیه اتاق: ۱۲:۰۰

ساعت تخلیه اتاق از ۱۲ تا ۱۷ مشمول پرداخت ۵۰ درصد هزینه اتاق و بعد از آن معادل هزینه یک شب کامل خواهد بود.

هزینه اقامت کودکان تا ۲ سال رایگان

کودکان ۲تا ۱۲سال، درصورت عدم استفاده از تخت، ۵۰درصد هزینه تخت اضافه